Ley 4/1991, de 4 de abril, sobre modificación de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias.

Sección:I - Principado de Asturias
Emisor:Presidencia del Principado
Rango de Ley:Ley
 
CONTENIDO
'. I
PRINCIPADO DE ASTURIAS
G
_
!
+l
.~
BOLETIN
'O
FI
CIAL
DEL
PRINCIPADO
DE
ASTIJRIAS
Y
DE
LA
PROVINCIA
Diree.: PI. Oral. Ord6i1ez,I ·
6!Planla
, dcha.
Dep6lilo Leaal: 012532·82 Miercoles, 17 de Abril de 1991 Num
.87
.
SUMARIO IL ,USIDEIITI
Dl!L
,aIIlCI,ADO DE
_lAS
!.-PRINCIPADO
DE
ASTURIAS
PAgs
.
sea
eeeeete
qUI
1.
Junta
General
del
Prtnctpado
ha
,pl'o\&do,
,.
Jo,
In nOllbra d. Su
Maj.'tad
.1
..
" ,.
d'
ac:uerdo eon 10
dllpue.to
In
,1
artIculo
31.2
del
lltatuto
d'
Autono.l.
perl
"'turt
••
,
.'"10
In
pr_ula.r
.
11
daut,ntl
fA,.
DISPOSICIONES GENERALES
PRESJDENCIA DEL PRlNCIPADO :
••
br.
aocllHc.cllln
d.
10 Loy
31lnS,
d'
26
d'
dlet_hra,
dl
orlSenaddn
d.
1.
Puncllln PCIbUc.
d.
10
Adalahtrlelan
dll
Prlnclpa40
d.
Aaturtl'
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA :
AUTORIDADES Y PERSONAL
IV.-ADMINISTRACION
LOCAL
2459
La.
.cMttfleaelon.1
que.
cc.o
eon
••
eu.-e.l.
dl
I
•••
ntl"el.
d.l
Tribunal
Con.tltucl
...
1
d.
11
d.
Junl.
d.
1987, he
lntr.ducld.
1.
Loy
2)/1988,
d.
21
d.
JUU.,
ee I
••
pr.c.pt
••
d.
I.
Loy
30/1914,
d.
2
d.
...
eeee
,
d.
Medlcla.
para
1.
leloru
ct. 1_
'unclaa
"hUe8.
af.etado.
pori_
.1
....
Me.n
n.e
...
rlo
proc.ct.r
• .;&.-I.u
••
1. I
II
~lfteacl6ft
cI. 18
t.,
3/1985,
d.
26
d.
dlel_br.,
d.--1Ird
....
cI6.
d.
1.
'_16ft
I'Ilbllco
d.
1.
Ad.lnhtrlel6a
del
Prlnelpe,do
d.
Alturla..
.ju.tlndo1_
.n
C\IInto
••
nU.r.
• 10 qua Ion ba
•••
d.l
rlll
••
n
••
t_Cutarlo
ct. 101
fUftclol\lrloe
pGbUt
•••
UPOIICI011
DE IIOTlVOI
A
...
etl 10
ant.rlor.
1.
..nt.ftel.
clead.
dal
TrllMJul
ConlUtucloul
afactl
d.
lGC:onltttuclonaltdad
al
tUtlao
lneleo
del
articulo
I'd.
la
t.,
)0/19S4.
por
ant.nd.r
que
eornlpooda
.610
1.
La,
1_
datanlnae16n
da 101
~1t01
d.
trabaJo
que puedln
.ar
cubtartol
pol'
qulana.
no po
••
aa
II
condlet6n
dl
funclonado.
,.
an
alt
••
anelda.
al
no
.ar
,.tl
un
prleapto
W.leo
d.1
r'll
..
"
.atltutarlo
da 101
func:lonartoe
pGbUeol
I 101 qua
alueUI
II
plrrlfo
Intlrlor.
ra.ulta
da 11\181
~o
nee
••
arto
proc.d.r
reee
••
r
.n
1.
pr
•••
nta
lA,
la
•••
pt.claa.
etl 18
La,
3/1983,
d.
Ol'd
....
cl6a
d.
I.
Punci6n PCIbllc.
d.
1.
Malnlatucllkl
d.1
Prlnclpe,do
d.
Mturlal
••
1
undato
eont.nido
.n
1
••
xpr
••
ad.
I.nt.netl
••
tahlaellndo
can
cl.rldad
II
criteria
11
••
1
.t
rllpeeto.
!Ie
conddar..
al1.lI.o.
c
·onvlnl.ntl
tatroduclr
IIOdlfteaclonl.
puntutll
det.raIRado.
PUClptO.
dl
II
Le,
3/19a,.
Icoa'.Jade.
porte
Ixpertlncla
d.
aI.
d.
cuatro
Ino
••
n
II
IpUc.etan
dl
••
tl
'QOI'M , eU,1
Unatld.d
a
••
aclult.,
••
nt.
capat.ncl_t
0
proeHl_ntat.
In
It
.ntl'
elt.do
.antldo
••
a
aflld.
una
dl.poalelan
tran.l~ort.
qua
penllu.
Itc.na.r.
d.
loru
pro.r.ll
...
t.
Incorporacl6ft
dl
perIanal
.he.plclr.d
••
pore dor
c..-pllol.nt.
0
I.
dlapuoor
••
n
1.
Loy 1311982,
d.
7
d.
IbrU.
d.
Innlreel6ca
Socl.l
d.
10.
Klnu
••
aUdol.
lluet
..
nt
••••
reeolln
10.
,r.c.ptol.
da
carlctar
bblco.
cilIa
lAi, 3/1919. dl 3
dl
..
rao.
pori.
qua
••
lIublecn
..
dldl'
per.
fa.or.clr
1.
lpale1ad
d.
trato
d.
la
auj.r
In
II
tr
....
jo.
tlUo
qUi
'111
''1
dl.
nao
_IUcor
0e
..
pl r 11
rod.ccI6.
d.
I.
Loy 30/1914,
d.
2d
....
oto,
40
IIodld
••
pore
1.
Iofo
d.
1.
Puacllln
I'Ilbllc
••
eo.o
partl
da
t.
r.for-..
•• .
lborda
t_bl'lII
1a
lupr
••
18.
da1 Cott-
••
j.
d.
1.
Puacl6a
I'Ilbllc.
1011
...
1,
6rl.ao
c
••
oultlY.
y
••
portlclpocUln
d.l
pereana1 que hi.
perdido
ra.aft
d.
'11'
COD
II
ntru
••
wllor
d.
II
ftoruthl.
bllle.
pjlr.
toda.
la.
I
••
tatltracloeal
,o\tlce..
.obr.
n'loellcl6a
eolacU.a
1
partlclptc16a
d.
101
..
pl
...
o.
pd.bl1eol
la
la
et.t.RIn.ellSa
d.
1..
coftdlcl0G11
d.
tr.blIjo.
IIUUtu1l1\do..
pol'
UDa
r.farancll
Ixpr
...
I
••
to.
6r.anOl
d.
na.octael&a.
Pol'
6ltt.a.
,
ce.o
COD.lcu.nel.
t
••
to
..
10
.Dt'l'lo,..at.
cltado
an
II
•••
wtdo
plrralo
co.o
dl
1.
axpert.net
•••
fUDClouallato.
II
1'
••
11.
1& .nUMfaclaa. dl
••
cat..
d.
10.
cuarpo.
dl
Walatatracla.
I.pactlt.
IIt.b1.cllocl
...
11
poalbUI
••
d
d.
cr
..
cla.
d
•••
poel.lId
.......
oqu.n
..
c
••
o
••
n
._
1.
dt.,.r.Ued
d.
functone.
let
10
requl.ra
o.
In
.u
c
••
o.
cr.lftdo
0
luprl.llado
otr
•••
2441
2444
2465
Ley
5191
, de 5de abril,
Ley
de proteccion de los
espacios
naturales ..
~EY
~/91,
de 5de abril,
Ley
de ingreso mfnimo de
insercion 2448
Ley
4191,
de 4de abril,
Ley
sobre modificacion de la
Ley 3185, de 26 de diciembre, de Ordenacion de la
Funcion Publica de la Administracion del Princi-
pado de Asturias .
Resolucion de 4de abril de 1991, de la Consejerfa de
la Presidencia,
pOT
fa que se convoca concurso de
traslados entre funcionarios de la Administracion del
Principado de Asturias 2455
Resolucion de 20 de febrero de 1991, de la Conseje-
riade
la Presidencia,
por
la que se convoca concurso
para la provision de los puestos de trabajo de la
Administracion del Principado de Asturias que se
relacionan en el
Anexo
I.. 2452
III.-ADMINISTRACION
DEL
ESTADO
~
2457
V
.-ADMINISTRACION
DE JUSTICIA
I.
PRINCIPADO
DE
ASTURIAS
-DISPOSICIONES
GENERALES
Articulo
prt.ro
1.0.
ortteu1
••
d.
1.
Loy
3/19IS,
d.
26
d.
dld_bro,
d.
Ol'd
....
cldn
d.
10
Puncl6.
I'IlbUc.
d.
1.
Moinhtroda.
dol
Prtaelpod
•••
·Aat
ur
l
••
, quo
8
cont
tnuad6a.
.1
.xpr.'la.
qudla
r.daetldo.
d.
1.
Itlul_t.
'Orllll
PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO :
LEY
4/91, de 4de abril, Ley sobre modificacion de /a Ley
3/85, de 26 de diciembre, de Ordenacion de la Funci6n
Publica de/a AdministraciOn del Principado de Asturias.
-ntul.
II
quId.
r.dle
tldo:
"Orl.no
••
uporl.ro
•••
10
funeldn
pGbUc.
r.II
...
1 Y
••
portld-
pacl6n
del
peraonll".
-Articulo
12
sa
ell
nue.1
r.daecl6a
II
.pertldo
h ·
..].
iii
arll"O
conlulttvo
1.
CoIIlal6a
luperlor
d.
"rloul-.
2442 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA 17-IV-91
-Articulo
1S
se afteden
al
apartado
1 101
d.utlnt
••
plndol.
.p)
...
olvar
101
••
pedllnt
••
lobr.
cl
••
IUcle!6n
prof.llonal
del
perlonal
laboret
7 r
••
ol.ar
1..
reclaueloQI.
puvi
••
I
1.
¥fa
laborat,
conllcuencla
d.
1
...
h
...
. .
4)
".olvar
101
••
pedllnt
••
labre
.c»vUldad
I.Oar.ftcI
,
funclo-
nal
dal
per-onal
lIboral
cuaitdo
lupon
••
n e
••
bl0
d.
con.IRlo
eeteeerve
.pHealth-.
-TftUilo
II.
Capitulo
tarcaro
'La rClbrlcI
dal
C.pftulo
eeeeere
qUlda
radlcudl:
-Or
••
no
conlultl'1o·
-Artteulo
18
Quad.
tldle
tado
I
-eo.o
6r,lno
tnt,rno
da
coordln.cl6a.
let.ldltratt
••
,da
lRfol1l1
7
•••
eor
••
tlnto
an
utarta
d.
politte
••
ell
•••
UGa dl
penanal,
I.
cr
••
11
COlItll6n
Superior
eta
'.t.onal,
eu,.
ca.pol
lcl6n
,
funclon..
I.r'n
I'Ilu114
..
por eee
eeee
del
Con
••
jo eta
Coblerno-.
-Tftula
tI,
Capitulo
tuarto
!Ie
dl
eton.
al
titulo
II
d.
la
Loy 3119lS;
d.
26
d.
dl
el
..
bra.
d.
Orden.ellSn de 11
'unct6"
PObllcl
d.
I,
Ad.talatractSn
del
Prtftcl~do
d.
A.lturia"
,I
Itlu1enta
capitulo
euarto
, au
•••
red.ect6n
d,l
articulo
19;
capitulo
IV.
OrCInol
d.
pattetpac16n
d.l
perlonal
• .
Ar
ticulo
19
La
na.oetacl6n
coiaetlvi
'1 1a
parUclped6a
In
I,
detamln.cl6a
dl 1
..
condicion
••
d.
trabejo
d.
101 func:1onarlo1
pdbUcol
I'
,rlctuarl
..
dllnte
I,
capac!d..
rapr
•••
ntatt".
rlconoc:ld.
I
1..
cst
••
ataaclon
..
it'Ddied
..
In 101
Irtfeulol
6.3.t),
7.1 "I
7.2
da
1.
lA,
or.'ntel
d.
Liberti'
Stndlcal
, 10
prlvhto
In
1.
lA,
9/1981,
da 12
d.
junto,
d'
6r
••
no. da
repr
...
ntlc15n
. de
tetwlnaclSn
d'
1
••
condlclon
••
d.
tubajo
'I
partlc1pf.d6a
del
perlonal
al
'Irvtelo
d.
1
..
Id.tnlltraclonll
pObltc
••
,
• 1a lIOdUlclc.16n da
I,
.tau
continUa
In
11
lA,
711990 .
d.
19
d.
JUUo,
.abu
nl.oc1lci6n
colaeel'll
'1
partletpeet6n
an
la
ctatanlnac16n
cta
la.
concllcton
••
cta
tr.bajo
da
10.
a.phacto.
pGbHco• •
-Artteulo
21
Ie
.adlt1e.
II
ractlccl6n
d.
101
lpartldol
2 J 3:
-2.
nentro
dl
to.
eUlrpo
•••
podr."
••
Ublle.r
l.ca18,
J,
dlntro
da
tit
..
,
a.~c1alldact
•••
n
ra.6n
da la
dU.rante
tltul.clh.
0
I'pe-
ellUdad
ntllda
perl
la
proYlt1lSn
d.
ta.
pla
...
r
••
ptIctlya
• •
3. Lo.
cuerpo.
'1
••
cIII,
no
podrln
tIner
lat.nada.
flcultldl
••
funelon
..
0
atrtbuc1onl,
proptl'
ctl 101
6rlano.
Id.lnlltrlttyo
••
tJnlcl-
,,"e-
II'
rataclonl'
dl
pueato.
da
trabajo
podrln
etlurwlnar
to.
euarpo.
0
l.
ca
1..
da
functon.rtol
qUI puedan et
••••
pen.r
10.
pue.co.
I 101 qUI
corrllpoftda
II
Ij.rclclo
dl
1
••
eltada.
functoR
••
-.
-A.rtlculo
30
auaeta
radlct.do:
-I.
II
Con'ljo
et.
Cobtlrno
d.1
Prlnctpldo
et.
Alturtaa
Iprobar.
I.
T.hellSn
d. 101
PUlltOI
et.
ttibaJo
adlUnta
••
n au
or.antucI6n.
qUI
dabar'
Inclulr
. In
todo
CI,O,
II
d.n~lnact6a
'1
Clrlctlrt.Uca
....
nclal
••
da 10.
pulltO'.
la.
ratrtbuclonll
qUI
lal
corrl.pondln.
to.
raqultltol
.,.-ra .u d
....
pa..o'1
.u
forae
dl
prov1at6n.
2.
La.
ratlclon..
etl
pua.to.
d.
trlbajo
.Oft
.t
tn.trUM:nto
tlcnlco
tnyl.
dll
cual
••
r.I1i1.
tl
ord.nlcll5n
d.l
penon.l.
d.
aCPoMreto
con
la.
nee
••
tdad
••
et.
10.
'
••
rYlclo
• .,
••
prectlln
10.
r.qul,ltot
par
••
1 d paPio
d.
c.d.
pu.lto
.n
10.
tlrwl
no
••
l.ul.nt
••
:
a)
r.lactona.
c_prend.dn
,
conJunu
0
••
par.da
••
nta.
10.
pu
••
tol
da
trabajo
d.1
per.onal
fundon.rlo
dl
cad.
c.ntro
•••
tor,
a.I
co-
ao
IqueUo.
otrol
que pUldan d
••••
pefl.ra.
por
petton.l
labor.
I .,
.yantual
.
b) Cu.-ndo 101
pualto.
haya"
d
•••
r d
....
pafl.do.
9Qr
funclonarto
•• -
lndlnr.n
••
,lalno
••
1
ntval
d.1
co.p1.a.nto
d.
d
••
Uno
'1
.1
capl
•••
nto
••
pacHlco
cuando to
t.n
...
111.nado.
Cuaneto I
••
n
d.lftplftado.
pol'
perlonal
1aborlt,
ladlclr'n
1.
c.t.-
od.
profll1onal
'I
rl.l
••
n
jurtdtco
.pllc.b1a.
]. Con
c.r'ct.r
a.n.r.l,
10. pu
••
to.
d.
trabajo
d.
1.
M.lnl.tr.-
~:~lC::~
Prlnclpado
d.
uturt.1
••
r'a
.....
pa:ftado. POI'
tuneloaarlol
Podr'n,
no
obetlnta,
"1' d
....
pefla·do. por
perianal
laboral:
a) Lol
pulltOI
da
natur.ta..
no
paruaenta
'1
aqu'110'
cuyu
:~:~;~:~::
•••
dlrljan
I
laU.f.c.r
nac.ltdacll'
d.
c.rlet.r
par16cllco
J
b)
Lo.
puaetol
cUJ"
acUyld.da
••
aa"
propl
••••
otlclo
••
a.1
co-
10.
d.
clract.r
InltrUMntal
c.orr.lpoftdhata.
I
1..
ar.a.
da
..
ntlatal.ato
y dl con
••
rvacl6a
d.
IdlUclol.
.quipol
I
In.talaclon
••
:~t:p::::;:·=rib~~~~,
.cc16n
clytt,
ad
e_o
10.
corrllpoRdt.at
••
a
.ra.;
c) 1.0.
pualto.
corralpondt.nt
••
a
ar
.....
acthicl
••••
4\111
ra4ula-
r.a
conoclalantol
t'calco.
..pecl.U'ldo.
cUliDdo
no
ni.tan.
euarpol
0
aclla.
d.
functonarlo.
cUJo.
.I_bro.
t.n
••
n 11
praparlcl&a
••
peclfica
n.ca.arb
par.
IU d
....
peRo.
clOI
IOC1:~'~'
putltO.
carr
••
pondt.nt
••
a 1
••
ar
...
ianlterla.
,
d'
"NI-
Con 1
••
I..
c.peton
••
pr.vltt
••
ant.rlorwenU
••
at.rln
rl'lrv.dol
funclonarlo.
pClbltco. tOI
pu.ltO.
da
tr.bejo
qua
tapltqu.n
.jlrclclo
d.
lutorUad,
f.
p6bUe..
•••
or
••
I.nto
1.,.1
'1
Kona-tco.
control
y
n.c.Undan
Interne
d.
1
••••
ttan
.contS.lco-tluftCl.r.
y pr
••
upualtarta
cO!lt.b111dad.
~
t
••
or.rl.
'I 101
dl
carlct.r
tlcnlco-actatalJtr.tho.
&. La
cructen
.
-"lftcael6a
,
lupr
••
lh
••
pul!ato.
dl
!'rabajo
I'
ra.lhlra
traya
•••
lal
ral.clona.
d.
pua.to.
d.
traNjo.
5. La
proyht4n
d.
PUlatol
d.
tr.bajo
• d
....
petl.r
pol'
par.onal
fURclonlrlo,
ad
cc.o
1.
forull,.elh.
••
nuavo.
contrlto.
da
per.onal
11borll
Ujo,
rlqu.rlran
qua
10.
corra.poDelI.ate.
pu
••
to.
flaurn
datlU.dol
.n
la.
r'lpacU
•••
r.laeton
•••
lat.
requll1to
ftO
••
r'
,raclJo
cuaDdo
la
U.tt
et. r
••
ltnr
tar
•••
ela
car.ctlr
no
par.an.nt
...
dlanta
contr.tol
da
Ulbajo
d.
duraclan
d.-
::::~"::~
, con
car.o
I
cr6cftto
•••
paclfico.
pan
.It.
tlpo
d.
contra-
6.
lA.
rllaclonl'
d.
pu.ltOI
d.
uabejo
••
r'n
pClbllca.-.
-Artleulo
31
11
n6.-ro
1
quedarl
rldactldo:
-I.
Lo.
pU.ltO.
d.
trlbajo
d.
1a
Adalnllulc16n
dat
Prtnclp.do
d.
A.turta
•••
cla.Utcadn
·
•••
4n
la
naturlt.aa
d.
ta.
tunelon
••
a
tar
•••
que
II'
••
an
.Ilan.da.
-.
-Articulo
33
sa
.uprl
...
-Artteulo
3.
sa
luprlM.
-TItulo
IV,
capitulo
III
Qu.der'
r.d.etado
en au
totalld.d
de
la
at.ut.nta
foraa
:
Stcet6"
prl
••
ee,
Proaoctan
prof
..
lonal
Articulo
49
"I
. Todo
funcionarlo
PO'" un
.rado
penonal
qUI"
corr.lpondlra
can
".
uno
d.
10.
at"
.....
n qua
I'
clallflqu.n
101 pu
••
tOI
d.
trabajo.
2. 11
,rado
penonal
••
Idqularl
pol'
..
d
....
palIIo
d.
uno 0
d.
pu.ato.
d.
nlv.1
corr
••
pondl.nta
durant.
dOl
.flo.
contlauado.
0 u
••
con
Inurrupct6n.
5t
durantl
II
Heapo
qua 11
funclourlo
d
....
pafla
un pu
..
to
ae
aodUlca
•••
1
nhel
dll
al
..
e ,
al
tta.po
d
......
,.
..0
,.
ca.putara
con
at
niv.l
.a
••
lto
en qua
dtcho
pu
••
to
hubl.ra
Ittado
cla.Utcado.
Mo
ob.tanta
10
dlapu
••
to
.n
al
plrrafo
InUrlor.
tOI
funclon.riol
qUI
obUnlln
un
puaato
d.
tr.bajo
luperinr
.n
...
d.
,
do.
Cll.I"1
.1
corr
..
pondl.ntl
a IU
Ir.do
perlon.l.
c.onlolid.ran
cada
do.
aPiol d.
..
rvlelo.
conttnu.do.
II
.rado
luparlor
en
do.
nh.ta
••
1 que
poI.y
•••
n.
I1n qua In
ntnaan
ca.o
putd.n
.up.rlr
at c.or
ralpondl.nt.
II
d.l
'PU.lto
dell.pan.do.
3.
!l
Irado
penonal
padr'
adqutrlrll
t
••
blla
••
dtant.
la
.upera-
ct4n
d.
euese
•••
pacUlco.
U
otrol
raqulalto.
objetivol
qua
.a
detetwln.n
por
It
Conlljo
d.
Gobilrno
.
11
proc.dl.l.nto
· da
ICC.'O
I
10.
curao.
J 1a
fljlc16a
eI.
10.
OtrOI
r.qulaltol
obj.Uyo..
.a
fundar"
I.clulh
...
nt.
.n
crltarlo.
de
"rita
'1
capactdad
, 1a
••
1.cct&n
dlber'
r.alh.rll
_dlant.
concur.o.
4. La
.dqultlcUSn
y
loa
ca.blo.
d
••
reeto-
••
Inlcrtblr.a
In
el
...
tttro
dl
Perlon.l.
pr.vlo
raconoclatanto
por
II
er.ano
capet.ntl
del
Prlnclpado
d.
Mturte
• •
~
.
Lol
funclonarlo.
t.ndr'n
d.recho.
cualquler.
qua
.a.
a1 pu
••
U
d.
trabajo
qua
d.l.peKen,
at
perclbo.
a1
..
no• • dl1
coap".anco
d.
d
••
tlno
da
10'
pU.ltOI
del
nlYal
corra.pondtenu
••
u
lrado
patton.l.
6.
Lo.
funclonlrto.
qUI e
•••
n an un PUIlCo da
tr.bajo
.tn
obt.ntr
otro
por 101
.lat
....
pr.vilto.
an
II
articulo
51 d
••
It.
lAy
quadar'n
I
d",ol1cl6n
d.1
Conl.jaro
da 1&
Pr.lldancla.
qUI
1..
.crtbutr.
.1
dueapeRn
prodttonal
d.
un
puelto
corrllpondhnU
• IU
cu.rpo
a
e,cIII.
7. Stn
perjulclo
d.
10
dllpu
••
to
.n
.t
plrrlfo
.ntarlor,
10.
fun-
clonarlo.
que
c.I.n
.n
.1
de'e1I~no
d.
un
puI.to
da t
raba
jo
por
Ilt.racl6n
d.
IU
cone-ntdo
0
.upr'114n
dl
IU'
pu.ltOI
an
la.
r.1Iclone.
d.
s>uutOI d.
trlbajo.
conUnuar'n
Parclblendo.
'n
tint
a
••
1
•••
trlbuy.
otro
puI.to
'1
durante
.1
pilla
dxl.o
d.
tr.1
••••••
II'
ratrlbuctona.
ca.pll
..
nt.rlu
corrupo
ndhnt
••
al
pu.ato
lupr.a
ldo a cuyo
contI
nUo
haya
aida
II
tlr.do
..·•
SlccllSn
Illunda.
ProaocllSn
Int.rna
Artfculo
~O
-I . La
Ad.tnlltract6n
d.1
Prlnelpado
d.
Alturla.
faclUtlr'
a .UI
func1onarlo.
1a
proaoclan
Int.rnl.
con.tatlnt
••
n
.1
a.Cln.o
dl.dl
cUlrpol
a
'Icala.
d.
un
Irupo
de
t1tullcl&n
otro.
dtl
lftlHd1ato
.upertor.
Lo.
funclonarlo.
dlberan
para
.Uo
poI
••
r
1.
tl
tu1acl6n
••
l,ldl
par.
.1
lnarelo
an
10.
GIUao.,
t.n.r
una
IntlaGedad
d.
al
..
no.
do.
IRo
••
n
al
cu.rpo
°
.lca11
a que
pertan
••
can
.
.tt
coeo
reuntr
10.
raqutattol
y
'Uplr.r
III
prulbal
qua
pari
cldl
calo
••••
tabla'Cln
an
II'
rl.pact!YII
conyoc:.ator1a
••
2. Lol
functonlrto.
que
Iccedln
I
otrol
cuerpo.
'I
'IClt
..
por
,I
IlIte
...
d'
prCMIoc16n
tnterna
t.ndrln.
.n
todo
c
••
o,
preferenctl
p.trl
cubrlr
pUlno.
d.
trabajo
Vlclnt
••
of.rt.do.
lobr.
10.
a.plrantll
que no
proc.dan
da
I.tl
turno
.
3.
Aat.-lIao.
101
functon.rlol
conl.rvar'n
.t
.rldo
parlon.l
qua
hubiar.n
conloUd.do
.n
.1
CU.fpo a
IIc.ta
dl
proc.d.ncta
••
l
..
pre qUI
••
Ineu.ntr.
Inctuldo
.n
.1
Intervalo
dl
ntvalll
corr
••
pondi.nt
••
II
nuevo
cu.rpo
a
"c.11
y
al
tl
••
po d
...
ntdol
praltadol
In
.qu.llo.
II
r'
d.
apUclcl6a
••
n IU
CI.O,
par.
ta
con.oUdlc16n
dal
arado
perianal
en
tata
.
4. Lo
clilpua.
to
.n
11 ·pr
...
nte
.rUculo
••
ra
tlabUn
d•
Ipltelet6n
10.
funclonarto.
qua
Icc.dan
por
Int'lr.ci6n
otrol
cuerpo'
a
nc."I
. da
.cuardo
con 10 p
r.yilto
.n
••
t.
Lay.
5. A
propul.ta
d.l
Con.ajaro
d.
la
rrlltd.ncil.
II
Con
••
jo
d.
Go-
blerno
podra
d.t.r-Inar
tal
cUlrpo.
y
..
c.ta,
da
la
Ad.tnlltr.clan
d.1
Prlnclpado
a
10.
qua
podr'n
acc.dlr
101
functonarlo.
pertlnechntl'-
a
otro.
da
.u
.ta.o
.rupo,
It
••
pr.
que d
....
pan.n
functon
•••
u.tenclall11ntl
coincldant
••
0
.nllo.a.
In
.u
contlnldo
proflliond
., an IU
ntval
UCRlco.
I.
d.riveD
",.ntaj.1
pari
t.
I
••
ttan
de 101
••
nlclol.
II
ancu.ntran
In
po.Ill6n
d.
II
tltu11el6n
ICldlalcl
r.q
ulrtd.
'1
.uperen
t
..
corra.pondlant
••
pruabal
A
alto
••
facto
•••
n
1.1
con
voc.torla.
para
.1
lnar.,o
.n
10.
raf.-
rldo.
cu.rpol
,
.Icllal,
dlbld
• •
ubl.c.rll
la
•••
ncI6n
d.
ta.
prulb
..
anca.tnlda.
a '
Icraditar
conocl.tanto.
yl
Idlldo.
para
.1
tnlr
••
o
.n
.t
cUlrpo a
IIclla
d.
ort,'D.
6. ....
proaoel60
d.1
per.onal
laborlt
1a.
catl.orfl.
Iuperlor
..
..
aju.tlr'
I 10 qua
••
dtlpona'
in - 1. r
••
pactl..
nor.atl
..a
taboral
apUc.bl
••
n
cad.
calo.·
-Articulo
51
au.da
radactadol
-I .Lo. pu
••
to.
d.
trabajo
ad.crlto
••
func
lon.rlo
•••
provllr'n
d
••
culrdo
con 10
••
I.ul.nt
••
proe.dlallntol
:
I)
Concurao
••
qua
,.rl
II
.hUH
nORaI
da
provl.16n
., . n
.t
qUI '
.• a
tandrln
Gnlca
..
nta
.n
cuanta
101
"rtto
••
xt.tdol
.n
II
corr
••
pondlente
conyoc.torta,
.ntrl
10.
qUI f
t.urar"n
101
Ict.cuado.
a
la.
carleurfatlcu
de
cadi
PUlttO
d.
trlbajo,
a.1
CO'lO
11 po
...
16n dl un
d.ttAtnado
Irado
panone!,
II
vl10rlci6n
d.1
trabajo
de.arroU.do,
10.
cuno.
d.
forud&n
'1
perf.ccionillt.nto
luperldol
'I 1a
Inti.Oed.d
.
b)
Llhra
d.ll.nlellSn
••
lIu
..
qUI
podr"
utl1ta.ra.
para
cubrlr
aqueUo.
pU
••
tol
qUI,
.n
atencidn
..
natural.11
d.
lUI
luncion
..
,
..
d.tlrtltn.n
.n
"I
retacton
••
de
pu.tto.
dl
trabajo
. .
2.
La.
convocatorll'
para prov
••
r
puI.tQI
d.
tr.bajo
por
concurao
o por
Itbr.
dell,nlcI6ft
•••
1
CeNIO
.u.
corr
••
pondl.nt
••
ralolucionll,
.
dlbe
r'n
publicaI'll
.n
.1
Ioletln
allelll
dl1
Prlnclpado
d.
hturll.
, d.
II
Pro.lncl.
pori.
autorlet.d
eoapetlnt.
para
.factuer
101
noabralll.ntol
.
] .
In
1
••
eonvocltorlal
d.
concurlo
d.barln
lnclulrll
••
n todo
c.-
.0
. 10
••
I.ulant
••
datol
y
clrcun.uncla.:
17-IV-91 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA
2443
-Dlna.load&a,
nt"al
J
IOCIlhlcl6ft
dal
pueltO
.
-"qullto.
tndllpen
••
bll'
para
cI
••••
pew.rlo.
-Jar..,
para
puntuar
101
"rho
••
-Puntulct6n
.tnl..
para
1.
adjudtcactGn
da
1..
.IClnUI
coftyocacl
••
-functoR.'
balle
••
d.l
pueltO.
4.
La.
convocatoria.
para
1.
proY
lll6a
da
pueetOI
pol'
.1
IlIteM
dt
ttb
rl
dutln.clSn
lnclult"n
101
datol
It.ullnt.lr
-Deno-lnact&n.
ftl.,.l
'1
loe.Utacl6ft
dal
pu
••
to.
-lequilteol
lndllpen
••
bll.
parI
d
••••
pePlarlo
.
5. U
p1a.o
~r.
1a pr
...
neaclea
da
,oltcltudl'
••
ra da
••
iDte
cit..
hlbtlla
d
••
da
It
pubUcac16n
del
.nunclo
da
c:oQYoeatorla
ID
II
Ioletln
Oftclal
dal
Pr'tnctpado
da
Aaturt
••
'1 da
1.
Proylncla.
6.
tot
tunctonerto.
daber'"
peraanlcar
an
cadI
puito
da
trahajo
un
.lDl80
da dOl
.nol
para
pod_r
partlelpar
an 101
concurlOI
d.
pro
.,ll16D
da
putatOl
,
••
1yo en
II
'.bito
dl
la
Con,eJlrr.
eeer
••
pondilnU-.
-Arclculo
H
Queda
rldactado
:
-1 . JIo
obltant.
10
dlapue.to
eD
10.
articulo.
prlced.nt
•••
10.
pulIlto.
d.
trabaJo
vacant
••
euy.
prad.i6ft
.,.
conltd.rlda
de ur
••
nt.
0
lnep1a1.h11
naca.idld
podrln
.ar
cuhlartOI
pro.laiona1
••
nte
POI'
tunelo-
neriol
que r. Gnl n
II'
condiclona
...
I.t
•••
an
cld.
CI.O
y
d.
ra.td.nct.
.a.
pr6d
...
1
pua.to,
durlnu
un U
..
po
"xt.o
da un
Ina.
I.ua1
..
nu
.
~r'n
"1'
cubl.rto.
pro.lIlonal
..
au
101
pueato.
d.
trlbe
.1o
ocupado.
por
fundonarto.
qua ae
encuentrla
la
.ltue.ciaa
d
••
erviclo.
l.paeia1e.
con
der-eho
I
re"I'Ve.
conforM
a 10
pr-.i.to
en
.1
art1cul0
".,
dl
1&
pr
...
ntl
lA,.
2.
to.
tuncionarlo.
qUI por
cua11.qul.ra
ctrcunUancta.
ptardlD
.1
pu
..
to qua
vinilran
d
••••
pen.ndo,
podr'n
••
r
d.,Un.dol
prov1l10n.l-
ante,
an
tanto
no
tln.an
un d
..
tino
dlfi
nitlvo
••
tr
••••
dl
1_
co-
rrllponcUantl
convoc.torta,
Ipu
••
to,
dl
tflbajo
qUI'.
haU.n
.Iclnt
•••
prafaranU
..
ntl
d.
b
.1
...
loc.ltdld.
-
-Arcfoulo
53
se
Inld.
un
nue.o
lpartado
r
-3.
Lo.
con.aj.ro.,
por
nacaltdldl'
dial
••
"telo
,POI'
r.~luc16n
lothlda,
podr'n
ad.crthtr
e
10.
funcion.rio.
qua ocupen
pue.to.
DO
I1nau1lrl
,aado.
an
II
propil
Con
••
j.rl.
a
otrol
da
la
.11
..
natur.llca,
nlYal
, cOtlpl
...
nto
l.pecfUeo,
dlntro
d.
la
.ta
..
loc a l td ad - .
-Articulo
54
1!1
nc.aro
2qUlda
rldlctadO:
-2.
Qut.nel
In
vlrtud
d.
10
prlvlato
.n
II
lpartldo
antlrtor
pa-
••
n a
ocupar
puI.tO
d.
trabajo
.n
Ie
Ad.lnlltr.c
ie
n
d.l
Prtnctpado
qu.clarln
.d.crito.
a
plaz..
cI.
10.
eu.rpo.
0
••
c.ta.
dl
1a
.11
..
que
corrl.pondl.
rl.,.tlndoll
••
In
todo
ealO,
II
.rupo
d.1
e....rpo 0
IIc.1a
cll
procacl.nd.
J
10.
d.neho.
tnhlrant
••
'al
.ndo
,.uoul
qua
tudlr.a
rlconoctdo,
.ta.prl
qUI
I.
Incuantr.
co.prlrtdldo
an
10.
int.r.a1ot
. t , l nu . an
II
Ad.lnhtrlcl6a
d.l
rr
lnetpedo
dl
AIIturtl',
all
CoeD,
.n
.u
ca.o.
.1
.ht...
d.
Seaurtcla4
SocI,l
0rr
••
lIi6n
qUI
tuYleran
an
1.
Acl.lnl.tncl6e
d.
procH.net,-.
-Artroulo
55
Qued.
radae
tldo
:
-I.
Sa
perdara
la
ad.ct'1pet&n
I
10.
PUletO.
dl
trlbeJo.
In
10
••
t-
luiant
••
ca.o.:
a)
"nunc
1.
dal
tntaralado.
IClpt.cI.
por a1
4rl.no
que
.fletue
.1
n~hr
..
l.nto.
b)
Supr
..
16.
del
pu
..
co
d.
Cr.beJo.
0) S
..
016.
dlloipl1narh.
d)
tto.br
••
tanto
par,
otro
puI.tO
d.
tr,bejo.
• )
...
acIGn POI'
al
Gr,lflO qua
.factud
al
n~br
••
illltO.
2. LD.
fuaetoaarto.
edlcrito.
I
Uft
pue.to
dl
tr.bajo
pol'
proc.di-
ilnto
d.
1tbrl
d.li.naetdn
pod
ria
"1' r
...
tdo.
dal
.Ina
coa
c.rlcUr
dllcr.clonal.
pol'
d.cht6n
dal
er.altO
qua
.fletuO
.1
DOIlhra.ianto.
].
LDI
func1onarto.
qua
.eclet.n
• un
puI.to
etl
tr.bajo
pol'
al
proclcllal.nto
dl
concur.o
podrln
'.1'
rallOvtdo.
POI'
cau'l
••
0braY.nlda.,
d.-
rha4a.
da una
altlrlct6ft
ct.1
cont.nleto
del
PUletO cI.
tr.bejo.
r.IU.let.
I
tr....
d.
1..
r.llcion..
c1. pu
••
to.
da
trabajo,
qua
-.odlf1qua
10.
.UpuI.to.
qua
IiNl.ron
d.
ba
••
I
1.
con.oc.toria,
0
.1
una
rllta
d.
clpacid,d
para
.u
d
....
pano
..
n1f
••
tade
por
rlnclt.t.nto
tn.uflet.nt.
que
no
coapon..
lahibiclda
., que
i.pidl
raaU.lr
con
eUceeil
1..
funcion
••
atrlhuidu
al
pulltO.
La
ruoel&n.
••
If.ctuer.
pr.vl0
~xPldtlnta
contradlctorto
aedllntl
r
••
oluc16a
_Uv.d,
II
er.ano
qua r
••
U.e
al
~br
..
l.nto.
old.
1.
junta
da
perlonal
corrl.porwU.ni
••
4.
AID.
funclonarto.
af.ctaclo.
POI' 10
pnyteto
.n
10.
n6M:ro.
2
, , 1
••••
ra
d.
IpUe.cl6ct
10 cliapu
••
to an
II
Irticul0
49.7 etl
II
pr
•••
atl
Ley.
-
5.
to.
functonario.
pardarln,
allat
."
1a
adlcrtpc:l6a
a1
pueato
cI.
trabajo.
In
todo.
10'
caeo.
d.
ca.a
.n
.1
..
"Ieio
actlyo.
coa
n-
clpcl6a
dl
quian
••
p1.la
a
1.
attUlet6a
cI.
IIrvtdo.
'I,.clala
•••
t
Iqull
huhl.r.
lido
obt.nldo
por
concuflo-.
-Arcfoulo
59
Qu.d.
redactldor
-I
. 1.0.
func1onarto.
eta
le
Ad1Iinlitract6n
clll
Prtnetpado
podrln
'DeGntr,r
••
In
alBuM
da
la
••
t.ullnta
••
ltUIclon
••
:
a)
Servtelo
'ctivo.
b)
hcedlncla
.01unterla.
c)
bc.d.ncl.
par.
II
cutd.do
da
hljo
••
d)
headlneta
fono.a
.
a)
Serviclol
a.peeiel
•••
l)
Ser.iclol
.n
otra
••
d.Inittracion
••
I)
SUlpenel60.
2. Loa
fuftelonario.
latarlno.
no
podrl"
.ar
d.et.radol
In
1
••
11-
tucloa
•••
qUI
.a
rlttlrln
10
••
plarafa.
').
c).
cn,
I)
,
f)
elal
.partldo
••
t.rtor-
-Arctoulo
62
Ie
luprl
...
1
n6ll.ro
2.
-Articulo
64
1. sa
luprt
..
al
lpartldo
.)
cI.1
nGa.ro
1.
2.
Ie
_dUlca
.t
ndtHro
2. que
qu.da
redletldo:
"2. Lo.
func:tonarto
••
n
.1tu.c:t6n
da
••
rvtelo
•••
peelal
••
tandr'n
d.racho
a
la
r
•••
rve
d.
Ie
pla.a
'f d
••
tino
qUI
ocu,.
••
n ,
III
IIr'
cDllpuudo
.l.
ti
••
po que
pa:raanazcln
an
t,l
Ittuacl6n
a
,facto.
d.
trlln,lo.
yprOlloct6n an
.1
aredo
plraon.l.
A
••
to.
dIU"o.
Iflcto.,
II
ti
••
po da
par'lUnencta
In
la
Ittu.ct6n
de
••
rvtcto.
a.peelat
••••
ra
ca.putado
CQlO
pre.udo
In
.1
Glt1110
pue.to
d
....
pen.do
In
la
.ttuactea
d.
.."Ielo
activo
0 ea
II
qUI
po.t.rtoR.nt
•••
huhllra
oht.n,tdo
por
coneur.o.
-Artfculo
71
Sa adI1ctona
al
.llulant.
apartado:
-1)
....
1.11.0.
10.
func:tonarlo.
tlnclr'n
d.recho
al
r
••
pato
d
••
u
tntt.U.cI
, a
1.
con,Ulr.c16n
dabtd.
a
'u
dl.nldad.
eotlprandldl
1.
pro-
t.ect6a
frent.
a
ofln.a.
v.rbaln
0
fhlc
••
da
nltur.la.,
••
XUl
l".
-Arcfoulo
73
L
-!1
.partldo
1,1)
quadI
redlctado:
Por
.1
n.c:1.ilnto
dl
un
hljo
,1
••
u.rt.
0
ant.raedad
arav.
d. un
famlllar
haat,
.1
.alundo
.redo
d.
con
••
a.uintd.d
0
Itiatdld,
clo.
dla.
cundo
II
.uca.o
.e
,roduzcl
en
lu
••
r
"tudo
h.atl
ct.a
0
••
no.
kU6-
••
tro.
d.
dt.
tanda
dli
clntro
d.
trabejo,
,
cu.atro
dla.
cuando 1a
dll-
uncia
"I
.uparto
r ,
ct.n
ld
l&.atro,-.
2.
-!1
apartado
I,d)
qu.d.
radactaclo
:
Pa
r.
coneurrlr
a
.x'.an
••
fi
nal
••
JcI
....
pruabe,
••
ftaltl.a,
4.
.pettud
'1
Iv.lUlet6n
In
clntro.
oltcb
11',
••
t
cc.o
prulbe
••
11acthll
convoc.dll
por
la
Ad.lnlltrlcldn
del
Prtnclpado
d.
Mturi
••
,
durante
101
dl
••
d
••
u
clhbrlct6n.
-Arttculo
76
au.de
red.c
tldo
I
-In
al
.upu
••
to
d.
parto
,
ta,
functonart
••
tlndrln
d.racho
a un
pe~1Io
cia
411c1l'1I
.eun..
InlntlnUllpU
••
,
a.pll.btl'
por
parto
.41-
tiph
ha.tI
dtlelocho
....
n...
11
perlodo
d.
panl1.o
••
cU.trlbutrl
opel6n
de
1.
tntlr